Privacy

Privacy verklaring Pure Water B.V.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. Middels deze Verordening moet onder meer duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt, met welk doel dit plaatsvindt en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard mogen blijven.

Pure Water B.V. (hierna verder genoemd als Pure Water) verwerkt op diverse manieren persoonsgegevens. Uiteraard vindt Pure Water uw privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze privacy verklaring leggen wij onder meer uit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben en wat u kunt doen als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?
Voor een optimaal gebruik van onze dienstverlening verzamelen we een aantal persoonsgegevens, zoals uw contact- en eventuele betalingsgegevens. Pure Water is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten, zoals deze zijn opgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te respecteren.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze contacten met u en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
Pure Water verzamelt op een aantal manieren persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u via het contactformulier op de website uw persoonsgegevens invult.
 • Wanneer u een offerte aanvraagt.
 • Wanneer u middels e-mail / telefoon contact met ons opneemt met een vraag.
 • Wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt indien u bij ons een product / dienst afneemt.
 • Wanneer u meedoet aan een winactie op één van onze social media kanalen.
 • Wanneer u ons via social media een (privé) bericht stuurt.

Met welk doel verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • Pure Water heeft een aantal doelen voor het verzamelen van uw persoonsgegevens:
 • De overeenkomst die u met Pure Water heeft te kunnen afhandelen of uw bestelling te kunnen afhandelen.
 • Voor het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud en het oplossen van eventuele storingen.
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Voor het beantwoorden van uw vragen die u heeft gesteld via bijvoorbeeld e-mail of een ingesproken voicemail bericht.
 • Het verwerken van retourzendingen en terugbetalingen.
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de wetgeving op het gebied van belastingen.
 • Indien u de prijswinnaar bent van een winactie om uw cadeau te kunnen toesturen.
 • Ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen op het moment dat u een product en/of dienst van ons afneemt. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met u. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevenscategorie: Persoons- en contactgegevens
  Type gegevens: Naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer(s), e-mailadres, gezinssamenstelling, klantnummer.
 • Gegevenscategorie: Financiële- en transactiegegevens
  Type gegevens: IBAN/BIC bank/gironummer, betaalmethode, gegevens over betalingen van en aan u en andere gegevens van producten en/of diensten die u bij ons heeft gekocht en / of afgenomen.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst: de verwerking van uw persoonsgegevens is toegestaan, omdat dit voor de uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijk is. Zo hebben wij bijvoorbeeld uw betalings- en contactgegevens nodig indien u bij ons een product en/of dienst afneemt. Conform ons beleid verwerken wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met u.
 • Wettelijke plicht: voorts maken wettelijke toestemmingsnormen, zoals belastingtermijnperiodes of het geldend maken, uitoefenen en verdedigen van rechtsaanspraken, de verwerking van uw gegevens mogelijk.
 • Gerechtvaardigd belang: tenslotte is de verwerking van uw persoonsgegevens toegestaan met als doel ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Indien wij u uw persoonsgegevens op andere manieren gebruiken, zullen wij u in dat geval op het moment van de gegevensverzameling hiervan specifiek in kennis stellen en voor zover dit vereist is uw toestemming vragen.

Delen van uw persoonsgegevens
Intern:
Pure Water heeft als verantwoordelijke instantie alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de doelstellingen van de interne taakverdeling te bereiken. Intern krijgen alleen de medewerkers toegang tot uw gegevens die daadwerkelijk toegang tot deze gegevens nodig hebben. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en gaan dus zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Extern:

 • Logistieke partner: voor een correcte verzending en ontvangst van uw bestelling(en) is het noodzakelijk dat wij uw naam, bezorgadres, postcode en woonplaats doorgeven aan onze logistieke partner.
 • Bank: voor een correcte afhandeling van uw betaling.
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht.

Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

In geen geval worden uw persoonsgegevens met derde partijen gedeeld of verkocht ten behoeve van commerciële doeleinden.

Privacy en Google Analytics
Pure Water maakt gebruik van Google Analytics. Omdat wij uw privacy zeer serieus nemen, zijn de gegevens om uw bezoekgedrag aan onze website te meten geanonimiseerd. Uw persoonsgegevens zijn dus voor Google en voor Pure Water niet herleidbaar. Zodoende voldoen wij aan de AVG. Hiervoor heeft Pure Water de volgende stappen ondernomen:

 1. Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.
 2. Het IP-adres van de bezoeker van de website is geanonimiseerd.
 3. Het delen van gegevens met Google is uitgezet.
 4. Het delen van gegevens voor advertentiedoeleinden zijn uitgezet.
 5. De User ID voor het surfgedrag van de bezoeker te tracken is uitgezet.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Bij Pure Water nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt behouden wij voor zolang u bij ons staat inschreven als klant. Wij bewaren uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals de wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen). Indien de verplichte wettelijke termijn is verlopen, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

E-mails aan ons gericht bewaren wij maximaal twee maanden, tenzij het om (individuele) lopende vragen gaat waarvan de verwerking wat langer kan duren. Deze worden verwijderd zodra deze vragen zijn beantwoord.

Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?
In de toekomst kan Pure Water worden overgedragen aan een andere partij of kan Pure Water fuseren met een andere partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze andere partij worden overgedragen. Pure Water zal u in dat geval altijd vooraf informeren.

Wat zijn uw rechten?
Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op basis van gegevensbeschermingswetgeving. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten moeten we mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek zodat we sneller kunnen reageren.

Inzage en correctie
U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens Pure Water van u verwerkt en voor welke doeleinden. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Pure Water zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken reageren.

Verwijdering
Als u wilt dat Pure Water uw persoonsgegevens verwijdert, kunt u hierom verzoeken door contact met ons op te nemen. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Pure Water worden bewaard, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

Beperking van de verwerking
Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Pure Water verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Pure Water, kunt u hierom verzoeken door contact met ons op te nemen.

Gegevensoverdraagbaarheid
Indien de verwerking van persoonsgegevens door Pure Water berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Pure Water heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Intrekken toestemming
Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Pure Water, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u ons bereiken?
Zoals wij eerder in deze privacy verklaring hebben vermeld, gaan wij uitermate zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kunnen wij ook begrijpen dat u mogelijk nog vragen hierover heeft. U kunt daarom altijd contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Pure Water BV
Puccinistraat 13
5049 GD Tilburg
Telefoon: +31 (0)13 4550540
E-mail: info@purewater.nl

Wijzigingen in ons privacybeleid
Het is mogelijk dat wij dit privacybeleid moeten wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van aanpassingen in de wetgeving. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wijzigingen in het privacybeleid worden geplaatst op de website van Pure Water.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 november 2020. 

Cookie Policy

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.